Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FOREVER 39

Artikel 1 – Partijen

Verkoper: Forever 39, Nieuwe uitleg 36, 2514 BR, Den Haag, info@forever39.nl, hierna te noemen “Forever 39”, “wij” of
“ons”.
Klant: de consument of de wederverkoper die overgaat tot aankoop van producten van Forever 39, ongeacht het
verkoopkanaal.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Forever 39 en op elke tot stand gekomen
overeenkomst tussen Forever 39 en de Klant.
2. Eventuele voorwaarden van de Klant zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van
het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4. De voorwaarden kunnen worden gewijzigd wanneer dat nodig mocht zijn en/of in het geval van publiekrechtelijke
wijzigingen of bevelen die van invloed zijn op deze voorwaarden. Nieuwe voorwaarden worden aangekondigd op
onze website.

Artikel 3 – Herroepingsrecht consument bij verkoop op afstand en retourzending

Indien de aankoop geschiedt door een Klant die niet handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten, is er
sprake van een consumentenkoop door een consument-klant. De consument-klant die een aankoop verricht via internet of
telefoon (“ verkoop onder afstand”), heeft onder voorwaarden het recht de koop te herroepen. Een consument-klant heeft
bij een verkoop onder afstand een onvoorwaardelijk herroepingsrecht gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten
bij de eerste zending. Dit herroepingsrecht houdt in dat de consument-klant het recht heeft om zonder opgaaf van
redenen de koop ongedaan te maken met betrekking tot producten die ongeopend zijn en deze producten te retourneren.
De kosten van de retourzending van de producten zijn voor rekening van de consument-klant. Indien de consument-klant
een bedrag betaald heeft, zal Forever 39 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Forever 39. Om in aanmerking te
komen voor het herroepingsrecht moet het product aan Forever 39 worden geretourneerd in dezelfde hoeveelheid en
gelijke staat als de consument-klant het heeft ontvangen.

Artikel 4 – Prijs

1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief verzending binnen Nederland.
2. De prijs van het product kan variëren afhankelijk van het verkoopkanaal, de distributie en speciale aanbiedingen.
3. Wederverkopers zijn verplicht zich te houden aan de door Forever 39 voorgeschreven consumentenprijs.
4. Prijswijzigingen worden ruimschoots voor de inwerkingtreding van de wijzigingen aangekondigd.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten en BTW-en andere belastingwijzigingen.
6. Speciale aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 5 – Betaling

Betaling geschiedt vooraf, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling uitblijft, is rente verschuldigd tegen de dan
geldende tarieven, zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 6:119a van
het Burgerlijk Wetboek. Ook worden in dat geval de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. De
buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de wettelijk toegestane maximale buitengerechtelijke incassokosten zoals
vastgesteld en berekend in overeenstemming met het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 – Lidmaatschap

1. Indien de Klant kiest voor een lidmaatschap, zal Forever 39 telkens na 4 maanden een nieuwe verpakking van het
product aan de Klant zenden. Er geldt geen minimumduur.
2. Het lidmaatschap kan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, op ieder moment worden opgezegd
door middel van een e-mail aan info@forever39.nl.
3. Een lidmaatschap kan worden geweigerd of opgezegd op zwaar wegende gronden, zoals pogingen tot fraude of
misbruik van het product. Een en ander ter vrije beoordeling van Forever 39.
4. Van introductieaanbiedingen mag geen misbruik worden gemaakt door frequent en herhaaldelijk abonnementen
af te sluiten en weer op te zeggen, aangezien de aanbiedingen bedoeld zijn voor nieuwe Klanten.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Forever 39 kenbaar heeft gemaakt.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Forever 39 geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met
een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
Klant heeft geen recht op schadevergoeding.
3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Forever 39 het bedrag dat de Klant betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Forever 39 behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over
te dragen of uit te besteden aan een andere partij. Het kan dus zijn dat de uitvoering door derden zal geschieden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Forever 39 is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
Forever 39 is slechts aansprakelijk voor de door de Klant geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verbintenis of uit onrechtmatige daad, enkel en alleen indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door de verzekering van Forever 39 wordt gedekt. Indien de verzekeraar van Forever 39 om enige reden
niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Forever 39
beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde product. Forever 39 is nimmer aansprakelijk voor eventuele
gevolgschade of schade van derden.

Artikel 9 – Overmacht

Forever 39 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op
te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant
mee te delen en zulks zonder dat Forever 39 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan
iedere tekortkoming welke niet aan Forever 39 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 – Klachten en Geschillen

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of producten moeten binnen 7 dagen na constatering volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij Forever 39 via het e-mailadres info@forever39.nl.
2. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. Bij Forever 39 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord.
4. Een klacht schort de verplichtingen van de Klant niet op, tenzij Forever 39 schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Forever 39, zal Forever 39 naar haar keuze of de geleverde
producten kosteloos vervangen of de aankoopsom vergoeden.
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
beslechting door de rechter. Het geschil dient binnen 3 maanden aanhangig te zijn gemaakt. Uitsluitend de
Rechtbank Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
7. Op overeenkomsten tussen Forever 39 en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.
8. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.